Select Language

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

روغن چاپ

HP OIL 1241
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد 03
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکول و پلیمرها
ماده موثره : 80 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 1241 بدلیل داشتن رزینهای اکریلیک زمان خشکایش نسبتا سریع، ظرفیت تعلیق و قدرت ترشوندگی مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و رزین تثبیت کننده است که باعث کیفیت بهتر چاپ روی سطح کاشی می شود. این روغن بصورت اختصاصی جهت پودر چاپ و رنگدانه ایرانی تهیه شده است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 301
روغن چاپ پخت سوم
زمینه کاربرد
دستگاه چاپ پخت سوم
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی پلیمرها و ایزوپروپیل
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1050
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 15 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 301 یک مدیوم پایه آبی مخصوص پخت سوم است. این محصول می تواند بعنوان جانشین مدیوم های پایه روغن مورد مصرف در پخت سوم استفاده شود.
خمیر تهیه شده بوسیله روغن 301 برای طرح های با ضخامت بالا و طرح های ظریف مناسب است.
روغن 301 داراری عامل سلولزی جهت افزایش قدرت تعلیق و رزین برای افزایش قدرت تر شوندگیست. ویسکوزیته این روغن پایین و خشکایش این روغن نسبتا سریع است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 303
روغن چاپ پخت سوم
زمینه کاربرد
دستگاه چاپ پخت سوم
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی پلیمرها و ایزوپروپیل
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1050
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 45 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 303 یک مدیوم پایه آبی مخصوص پخت سوم است. این محصول می تواند بعنوان جانشین مدیوم های پایه روغن مورد مصرف در پخت سوم استفاده شود. خمیر تهیه شده بوسیله روغن 303 برای طرح های با ضخامت بالا و طرح های ظریف مناسب است.
روغن 301 داراری عامل سلولزی جهت افزایش قدرت تعلیق و رزین برای افزایش قدرت تر شوندگیست. ویسکوزیته این روغن نسبتا بالا و خشکایش این روغن نسبتا کند است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 421
روغن چاپ روتو اسکرین
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتو اسکرین
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی پلی اتیلن گلایکولها و رزینهای سلولزی
ماده موثره : 90 درصد
وضعیت ظاهری : مایع زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1110
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 5 ± 55 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 421 بدلیل داشتن پلی اتیلن گلایکول با زنجیره ملکولی بلند دارای و یسکوزیته و دانسیته بالایی است. این روغن بصورت اختصاصی جهت دستگاههای روتو اسکرین تهیه شده است.
این روغن دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و عامل روان کننده جهت شارژ بهتر حفره های سطح سیلندر است همچنین قدرت تر شوندگی و تعلیق مناسبی دارد.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 514
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد HD
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکولها و رزینهای سلولزی
ماده موثره : 90 درصد
وضعیت ظاهری : مایع زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1090
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 514 بدلیل داشتن رزینهای سلولزی و اتیلن گلایکول با زنجیره ملکولی بلند، زمان خشکایش طولانی و ظرفیت تعلیق مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و عامل روان کننده جهت شارژ بهتر حفره های سطح سیلندر است که منتج به کیفیت بهتر چاپ روی سطح کاشی می شود. این روغن چاپ بدلیل داشتن ترکیبات پلی اتیلنی برای تهیه خمیرچاپ با ویسکوزیته بالاتر از 25 مفید است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 511
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد HD
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکولها و رزینهای سلولزی
ماده موثره : 75 درصد
وضعیت ظاهری : مایع زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 13 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 511 بدلیل داشتن رزینهای سلولزی و اتیلن گلایکول با زنجیره ملکولی کوتاه و بلند زمان خشکایش نسبتا سریع و ظرفیت تعلیق مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ است. این روغن فاقد هرگونه رزینی بوده و خواصی مشابه اتیلن گلایکولهای خالص از خود نشان می دهد اما سعی شده تا مشکل عمده اتیلن گلایکولها یعنی رسوب تا حدود زیادی مرتفع گردد.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 534
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد HD
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکولها و رزینهای سلولزی
ماده موثره : 80 درصد
وضعیت ظاهری : مایع زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1090
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 13 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 534 بدلیل داشتن رزینهای سلولزی و اتیلن گلایکول با زنجیره ملکولی کوتاه، زمان خشکایش نسبتا سریع و ظرفیت تعلیق مناسبی دارد. این روغن چاپ دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ است همچنین عامل روان کننده که باعث شارژ بهتر حفره های سطح سیلندر در نتیجه کیفیت بهتر چاپ روی سطح کاشی می شود. روغن 534 مزیت اقتصادی مناسبی دارد زیرا با نسبت 70 تا 80 درصد ماده خشک ویسکوزیته و دانسیته مناسب خمیر چاپ را بوجود می آورد.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 537
روغن چاپ طرح های ضخیم
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت طرح های Mask و GS
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکولها با پایه سلولزی
ماده موثره : 70 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1100
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 12 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 537 با پایه سلولزی ترکیبی از اتیلن گلایکول و گلیسرین در خود دارد که خمیر چاپی با ویسکوزیته استاندارد و دانسیته بیش از 1800 گرم بر لیتر بوجود می آورد که کاملا مناسب اعمال خطوط ضخیم بر روی کاشی است. همچنین بدلیل وجود گلیسرین از قدرت تر شوندگی بالایی برخوردار است.
این روغن ممکن است بر روی سطح کاشی های با دمای پخت کمتر از 1100 درجه سانتیگراد، پین هول ایجاد کند.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 1240
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد 03
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکول و پلیمرها
ماده موثره : 80 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 13 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 1240 بدلیل داشتن رزینهای اکریلیک زمان خشکایش متوسط، ظرفیت تعلیق و قدرت ترشوندگی مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و عامل روان کننده جهت شارژ بهتر حفره های سطح سیلندر و رزین تثبیت کننده است که در نتیجه باعث کیفیت بهتر و ماندگاری چاپ روی سطح کاشی می شود.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 1241
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد 03
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکول و پلیمرها
ماده موثره : 80 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی روغن چاپ 1241 بدلیل داشتن رزینهای اکریلیک زمان خشکایش نسبتا سریع، ظرفیت تعلیق و قدرت ترشوندگی مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و رزین تثبیت کننده است که باعث کیفیت بهتر چاپ روی سطح کاشی می شود. این روغن بصورت اختصاصی جهت پودر چاپ و رنگدانه ایرانی تهیه شده است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 1248
روغن چاپ روتاری
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت حکاکی استاندارد HD
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط پلی و مونو اتیلن گلایکول و رزینهای اکریلیک
ماده موثره : 75 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 1248 بدلیل داشتن رزینهای اکریلیک و اتیلن گلایکول با زنجیره ملکولی بلندتر، زمان خشکایش نسبتا کند، ظرفیت تعلیق و قدرت ترشوندگی مناسبی دارد. همچنین دارای افزودنی ضد کف جهت جلوگیری از ایجاد حباب در سطح خمیر چاپ و عامل روان کننده جهت شارژ بهتر حفره های سطح سیلندر در نتیجه کیفیت بهتر چاپ روی سطح کاشی می شود. این روغن چاپ بعلت زمان خشکایش نسبتا کند برای بدنه های گرم و خطوطی که فاصله دستگاههای چاپ زیاد باشد مناسبتر است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL 1300
مدیوم دستگاه روولارج
زمینه کاربرد
دستگاه روولارج جهت لعاب رنگی
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی با پایه سلولزی
ماده موثره : 15 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
مدیوم 1300 بصورت اختصاصی جهت دستگاه رولارج طراحی شده است. دستگاه رولارج دستگاهیست که برای تهیه لعاب رنگی مورد استفاده قرار می گیرد و شرایطی مشابه دستگاه تینتومتر دارد، بهمین علت باید مدیومی در این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد که اولا قدرت تعلیق بالایی داشته و مانع رسوب رنگ در مخازن و لوله ها گردد ثانیا با لعاب همخوانی داشته و باعث لختگی لعاب نشود. مدیوم 1300 با درصد آب نسبتا بالا، مواد سلولزی و ضد رسوب، کاملا با لعاب همخوانی داشته و قدرت تعلیق بالایی دارد.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL D 550
روغن چاپ طرح های ضخیم
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری شرایط مصرف
مناسب جهت طرح های با ضخامت بالا
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط اتیلن گلایکول و پلی وینیل پیرولیدین
ماده موثره : 80 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1090
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 :16 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ D550 با ترکیبی از پیرولیدین، اتیلن گلایکول و رزینهای استاندارد روغن چاپ معمولی، برای طرح هایی که ضخامت نسبتا بالایی دارند اما این ضخامت در حد استفاده از قالب و پانچ نیست مناسب است. این روغن بعلت وجود مقداری عامل روان کننده توانایی شارژ مناسبی دارد.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL SP 740
روغن چاپ لوستر
زمینه کاربرد
ماشین چاپ روتاری
شرایط مصرف
مناسب جهت طرح های لوستر
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : مخلوط آبی اتیلن گلایکولها
ماده موثره : 75 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1090
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 17 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ SP 740 بصورت اختصاصی جهت طرح های لوستر فرموله شده است . این روغن با پایه سلولزی، قدرت تعلیق نسبتا مناسبی دارد اما برای اینکه بهم پیوستگی خطوط در طرحهای لوستر حفظ شود فاقد هر گونه رزینی است.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL TR 305
روغن چاپ فلت
زمینه کاربرد
ماشین چاپ تخت
شرایط مصرف
مناسب جهت شابلون با مش کم، متوسط و زیاد
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی اتیلن گلایکول و پلیمرها
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1100
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 11 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ TR 305 بدلیل داشتن رزینهای سلولزی، زمان خشکایش سریع و ظرفیت تعلیق مناسبی دارد. بدلیل خاصیت تیکسوتروپی از روان شدن خمیر چاپ بر روی شابلون در هنگام توقف چاپ جلوگیری می کند. ضروریست از چسب فیکساتیو مناسب قبل از دستگاه فلت استفاده شود.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL TR 320
روغن چاپ فلت
زمینه کاربرد
ماشین چاپ تخت
شرایط مصرف
مناسب جهت شابلون با مش کم، متوسط و زیاد
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی اتیلن گلایکول و پلیمرها
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1090
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 21 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ TR 320 بدلیل داشتن رزینهای سلولزی، زمان خشکایش متوسط و ظرفیت تعلیق مناسبی دارد. بدلیل خاصیت تیکسوتروپی از روان شدن خمیر چاپ بر روی شابلون در هنگام توقف چاپ جلوگیری می کند. ضروریست از چسب فیکساتیو مناسب قبل از دستگاه فلت استفاده شود.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 4 لیتری ، گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL TT 1239
مدیوم دستگاه تینتومتری
زمینه کاربرد
دستگاه تینتومتری جهت آماده سازی خمیرچاپ
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی با پایه سلولزی
ماده موثره : 85 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 14 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 1239 بصورت اختصاصی جهت دستگاه تینتومتری طراحی شده است. دستگاه تینتومتری دستگاهیست که برای تهیه خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد بهمین علت باید روغنی در این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد که قدرت تعلیق بالایی داشته و مانع رسوب رنگ در مخازن و لوله ها گردد همچنین خواص روغن چاپهای عادی نظیر قدرت تثبیت، شارژ بهینه حفره های سیلندر، آنتی فوم و نهایتا کیفیت مناسب چاپ را داشته باشد.
معمولا جهت بهینه سازی قدرت تعلیق روغنهای چاپ مخصوص تینتومتری، کائولن و مواد ضد رسوب دیگر نظیر HYDROCER XT در مقادیر تا 5 درصد به تانکها اضافه می شود.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری
HP OIL TT 1239/D
مدیوم دستگاه تینتومتری
زمینه کاربرد
دستگاه تینتومتری جهت آماده سازی خمیرچاپ
خواص فیزیکی - شیمیایی
ترکیب شیمیایی : محلول آبی اتیلن گلایکولها با پایه اکریلیک رزین
ماده موثره : 75 درصد
وضعیت ظاهری : مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
دانیسته در دمای °20 سانتیگراد : gr/l 10 ±1060
ویسکوزیته در دمای °20 سانتیگراد و فورد کاپ ø 4 : 13 ثانیه
حلالیت در آب : کاملا حلال
ویژگیهای مصرفی
روغن چاپ 1239/D بصورت اختصاصی جهت دستگاه تینتومتری طراحی شده است. دستگاه تینتومتری دستگاهیست که برای تهیه خمیر چاپ مورد استفاده قرار می گیرد بهمین علت باید روغنی در این دستگاه مورد استفاده قرار گیرد که قدرت تعلیق بالایی داشته و مانع رسوب رنگ در مخازن و لوله ها گردد همچنین خواص روغن چاپهای عادی نظیر قدرت تثبیت، شارژ بهینه حفره های سیلندر، آنتی فوم و نهایتا کیفیت مناسب چاپ را داشته باشد.
معمولا جهت بهینه سازی قدرت تعلیق روغنهای چاپ مخصوص تینتومتری، کائولن و مواد ضد رسوب دیگر نظیر HYDROCER XT در مقادیر تا 5 درصد به تانکها اضافه می شود.
بسته بندی ارسالی : گـالـن 20 لیتری ، مخزن 1000 لیتری

بازگشتdesigned by : Hosein Zamani 1392. تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت اس آر اس پارس می باشد